News Hardcore! Hukbong Sandatahan ng Kahaggardan!

News Hardcore! Hukbong Sandatahan ng Kahaggardan!

News-H-cover
News Hardcore!
Hukbong Sandatahan ng Kahaggardan!
Mid-November 2015! :D